in English

Musiikkiarkisto

Kimmo Pohjonen© Jouni Eerola

Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Vuonna 1990 perustettu arkisto on yhdistysmuotoinen ja yleishyödyllinen yksityisarkisto, joka ei tavoittele kaupallista voittoa. Musiikkiarkisto on ainoa itsenäinen, palkkatyövoimalla toimiva musiikkiarkisto Suomessa. Arkisto palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

Musiikkiarkisto kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön erityisesti ainutkertaista materiaalia. Aineistoja on yli 1000 hyllymetriä. Kokoelmien runkona on yli 420 henkilö- ja yhteisöarkistoa, jotka muodostuvat muun muassa musiikin tekijöiden, tutkijoiden, toimittajien ja harrastajien sekä musiikkialan yhteisöjen luovuttamista aineistoista kuten äänitteistä, videoista, valokuvista, haastatteluista, nuoteista, käsikirjoituksista, musiikkilehdistä, sopimuksista ja kirjeistä.

Tutkijat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet voivat tutustua aineistoihin arkiston tiloissa. Musiikkiaineistoja kuten äänitteitä, videoita ja nuotteja voi hakea Finna-palvelun kautta. Muu aineisto kuten valokuvat, asiakirjat ja musiikkilehdet luetteloidaan arkiston omaan Skaala-tietokantaan. Myös Musiikkiarkiston verkkosivuilla on tietoa aineistoista.

Musiikkiarkisto on myös populaarimusiikin tutkimuslaitos. Arkisto tarjoaa neuvonta- ja tiedonhakupalveluja, avustaa musiikintutkijoita aineistohallinnan suunnittelussa ja toimii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspaikkana. Vuosina 2014–2018 on käynnissä tutkimushanke Musiikki, monikulttuurisuus ja Suomi, jonka vastuullisena johtajana on akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä. Musiikkiarkisto on myös mukana hankkeessa Afrikkalaisten muusikoiden historia ja merkitys monikulttuurisessa Suomessa. Lisäksi järjestetään kansainvälisiä ja kansallisia musiikintutkimuksen seminaareja sekä kuukausittaista populaarimusiikin tutkimuksen seminaaria.

Olli Hämeen kvintettiMusiikkiarkisto

Musiikkiarkisto julkaisee suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyviä tietokirjoja ja äänitteitä. Musiikkiarkisto panostaa voimakkaasti avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin sekä Open Access-julkaisemiseen. Avoin julkaisutoiminta on koottu Musiikkiarkiston Open Access -sivustolle, ja se sisältää esimerkiksi haastatteluja ja musiikintutkimuksen seminaariesitelmiä, tutkimusaineistoja, avoimia kirjajulkaisuja sekä äänitteitä.

Musiikkiarkisto on äänitedigitoinnin asiantuntija, joka tekee yhteistyötä muiden äänitearkistojen kanssa sekä hallinnoi Digiwiki-verkkopalvelua. Arkisto on mukana Kansallisessa digitaalisessa kirjastossa suunnittelemassa muistiorganisaatioiden yhteisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä.

Musiikkiarkisto hallinnoi Erik Lindströmin rahastoa, joka jakaa matka-apurahoja nuorille jazzmuusikoille. Suomalaisen populaarimusiikin historiaa esitteleviä näyttelyitä toteutetaan yhteistyössä kirjastojen ja museoiden kanssa.

Musiikkiarkiston toimintaa ylläpitää Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry. Sen toiminta on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella, muilla ulkopuolisilla avustuksilla, yhdistyksen jäsenmaksuilla ja omien julkaisujen myynnillä.