in English

Musiikkiarkisto JAPA

Kimmo Pohjonen© Jouni Eerola

Musiikkiarkisto JAPA on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Vuonna 1990 perustettu JAPA on yhdistysmuotoinen ja yleishyödyllinen yksityisarkisto, joka ei tavoittele kaupallista voittoa. JAPA on ainoa itsenäinen, palkkatyövoimalla toimiva musiikkiarkisto Suomessa. JAPA palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

JAPA kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön erityisesti ainutkertaista materiaalia. Aineistoja on yli 600 hyllymetriä. Kokoelmien runkona on yli 420 henkilö- ja yhteisöarkistoa, jotka muodostuvat muun muassa musiikin tekijöiden, tutkijoiden, toimittajien ja harrastajien sekä musiikkialan yhteisöjen luovuttamista aineistoista kuten äänitteistä, videoista, valokuvista, haastatteluista, nuoteista, käsikirjoituksista, musiikkilehdistä, sopimuksista ja kirjeistä.

Tutkijat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet voivat tutustua aineistoihin JAPAn tiloissa. Musiikkiaineistoja kuten äänitteitä, videoita ja nuotteja voi hakea Finna-palvelun kautta. Muu aineisto kuten valokuvat, asiakirjat ja musiikkilehdet luetteloidaan JAPAn omaan Skaala-tietokantaan. Myös JAPAn verkkosivuilla on tietoa aineistoista.

JAPA on paitsi musiikkiarkisto, myös populaarimusiikin tutkimuslaitos. JAPA tarjoaa neuvonta- ja tiedonhakupalveluja, avustaa musiikintutkijoita aineistohallinnan suunnittelussa ja toimii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspaikkana. Vuosina 2014–2018 on käynnissä tutkimushanke Musiikki, monikulttuurisuus ja Suomi, jonka vastuullisena johtajana on akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä. JAPA on myös mukana hankkeessa Afrikkalaisten muusikoiden historia ja merkitys monikulttuurisessa Suomessa. Lisäksi järjestetään kansainvälisiä ja kansallisia musiikintutkimuksen seminaareja sekä kuukausittaista populaarimusiikin tutkimuksen seminaaria.

Olli Hämeen kvintettiJAPA

JAPA julkaisee suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyviä tietokirjoja ja äänitteitä. JAPA panostaa voimakkaasti avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin sekä Open Access-julkaisemiseen. Avoin julkaisutoiminta on koottu JAPAn Open Access -sivustolle, ja se sisältää esimerkiksi haastatteluja ja musiikintutkimuksen seminaariesitelmiä, tutkimusaineistoja, avoimia kirjajulkaisuja sekä äänitteitä.

JAPA on äänitedigitoinnin asiantuntija, joka tekee yhteistyötä muiden äänitearkistojen kanssa sekä hallinnoi Digiwiki-verkkopalvelua. JAPA on mukana Kansallisessa digitaalisessa kirjastossa suunnittelemassa muistiorganisaatioiden yhteisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä.

JAPA hallinnoi Erik Lindströmin rahastoa, joka jakaa matka-apurahoja nuorille jazzmuusikoille. Suomalaisen populaarimusiikin historiaa esitteleviä näyttelyitä toteutetaan yhteistyössä kirjastojen ja museoiden kanssa.

JAPAn toimintaa ylläpitää Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry. Sen toiminta on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella, muilla ulkopuolisilla avustuksilla, yhdistyksen jäsenmaksuilla ja omien julkaisujen myynnillä.